#author("2018-10-13T10:21:43+09:00","default:hoge","hoge")
#author("2018-11-02T22:28:41+09:00","default:hoge","hoge")
[[TeX Live]]/Fedora

-https://fedoraproject.org/wiki/Features/TeXLive
-https://labs.fedoraproject.org/en/scientific/
-https://twitter.com/fedorausers
-https://bodhi.fedoraproject.org/updates/
--https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-cef4a280a0
-https://www.spinics.net/lists/fedora-package-announce/
--https://www.spinics.net/lists/fedora-package-announce/msg249829.html
-[[TwitterSearch.ja:TeX Fedora]]
-[[TwitterSearch.ja:LaTeX Fedora]]
-[[TwitterSearch.ja:TeX Live Fedora]]
-[[TwitterSearch.ja:TeXLive Fedora]]
-[[TeXWiki:Linux/Fedora#texlivefedora>TeXWiki:Linux/Fedora#texlivefedora]]
-[[texlive: Fedora 備忘録:http://www.viewlog.net/article/445546650.html]]
-[[tex: Fedora 備忘録:http://www.viewlog.net/article/442479016.html]]

**Download [#j9bfc6ad]

-https://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/texlive/

***パッケージ署名鍵 [#b4e0f95b]

-https://getfedora.org/ja/keys/

**Installing TeX Live/Fedora [#z748e9a3]

-https://src.fedoraproject.org/rpms/texlive
-https://apps.fedoraproject.org/packages/s/texlive
--https://apps.fedoraproject.org/packages/texlive
---https://apps.fedoraproject.org/packages/texlive-scheme-full
---https://apps.fedoraproject.org/packages/texlive-collection-langjapanese
--https://apps.fedoraproject.org/packages/texlive-base
---https://apps.fedoraproject.org/packages/texlive-xetex
-https://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/texlive/

***texlive-scheme-full [#vc16b182]

-[[TwitterSearch.ja:texlive-scheme-full]]

TeX Live/Fedora をフルインストールする場合は texlive-scheme-full をインストールする

 sudo dnf install texlive-scheme-full

***texlive-collection-langjapanese & texlive-xetex [#tc222434]

-[[TwitterSearch.ja:texlive-collection-langjapanese]]
-[[TwitterSearch.ja:texlive-xetex]]

TeX Live/Fedora の日本語関連パッケージのみインストールする場合は texlive-collection-langjapanese と texlive-xetex をインストールする

 sudo dnf install texlive-collection-langjapanese texlive-xetex

TeX Live 2018/Fedora 30, TeX Live 2018/Fedora 29, TeX Live 2017/Fedora 28 の texlive-collection-langjapanese では dvipdfmx がインストールされない.
dvipdfmx は xdvipdfmx へのシンボリックリンクのため xdvipdfmx が収録されている texlive-xetex が必要

**Repository [#zcc57b50]

-https://src.fedoraproject.org/cgit/rpms/texlive.git/

**Changelog [#gb594154]

-https://src.fedoraproject.org/cgit/rpms/texlive.git/log/

//**Issues [#f5cc565c]